Διεύθυνση
El. Venizelou 89, Sitia 723 00
Τηλέφωνο
+30 2843 020671
Πληροφορίες
Αθλητικά είδη, Σητεία

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ