Διεύθυνση
Κωνσταντινουπολεως 35, Κουντουριώτου 129-131, Ρέθυμνο 741 00
Τηλέφωνο
+30 690 870 0172
Πληροφορίες
Ποδοσφαιρικός σύλλογος, Ρέθυμνο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ